Integritetspolicy

För information om hur vi använder cookies, se vår cookiespolicy .

Behandling av personuppgifter
Följande policy har upprättats för Nordahl AB.

Syfte
Vi värnar om din integritet, vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, såsom genomförande av köp, leverans av varor, fakturering etc. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, utföra kund- och marknadsanalyser samt riktad marknadsföring och information.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du handlar hos oss uppger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden.

Vi behandlar också uppgifter som vi behöver för att producera de varor du beställt, t ex en text på en tryck packtejp.

Uppgifter om företag inklusive kontaktperson sparar vi i vårt kundregister. Uppgifter om privatpersoner sparar vi inte i vårt kundregister.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen eller samarbetspartners som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part på annat sätt än som beskrivs i denna policy eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att av oss begära:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Direktmarknadsföring
Vi arbetar aktivt med direktmarknadsföring via e-post och fysiska utskick till kontaktpersoner hos våra företagskunder. Vi genomför ingen direktmarknadsföring mot privatpersoner. Adresser har samlats in i samband med försäljning eller diskussion om försäljning. Vid e-postutskick har du möjlighet att genom en länk avanmäla dig från ytterligare e-postutskick. För att avanmäla dig från adresserade fysiska utskick kontaktar du vår kundtjänst.

Ansvar
Nordahl AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Nordahl AB
Lärjeågatan 8
415 02 GÖTEBORG
031 - 337 09 50
info@nordahl.se